O DIREKCIJI RS ZA CESTE

 

Direkcija Republike Slovenije za ceste je organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo.

 

Izvaja strokovno-tehnicne, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo glavnih in regionalnih cest ter dela hitrih cest in  naloge, ki se nanašajo na prevoze v tovornem in potniškem cestnem prometu.

  

Med naloge Direkcije RS za ceste sodijo tudi priprava predlogov za investicije v državne ceste v njeni pristojnosti, usklajevanje pri projektiranju, graditvi in obnovah cest in objektov na teh cestah. Direkcija zbira in obdeluje razlicne podatke, potrebne za presojo glede vlaganj v ceste in izvaja naloge, sprejete v Državnem zboru , Vladi in Ministrstvu za infrastrukturo.

 

 

 

Glede na dokaj podobne nazive, predvsem kratic, institucij oz. podjetij s področja slovenskega cestnega gospodarstva posredujemo v nadaljevanju nekaj informacij o pravilnih poimenovanjih oz. nalogah le-teh, v izogib napačnim navedbam , ki jih občasno zasledimo v javnosti.

 

Direkcija Republike Slovenije za ceste - DRSC - je organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo. Ustanovljena je bila leta 1995 iz predhodnice, Republiške uprave za ceste, iz katere je bila izločena gradnja avtocest in prenesena na novoustanovljeno javno podjetje v lasti Republike Slovenije (DARS d.d.). Direkcija Republike Slovenije za ceste upravlja glavne in regionalne ceste v skupni dolžini skoraj 6.000 kilometrov. V njeni pristojnosti so tudi državne kolesarske poti.