FINANCIRANJE S SREDSTVI EU

Napredek na projektih, ki so v izvajanju, je predstavljen v okviru spletne strani www.cesteinpromet.si, kjer so objavljena periodična poročila z gradbišč in razpoložljivi fotografski in video posnetki.

 

 

 

Na osnovi Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture je Direkcija RS za ceste upravičena do sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo projektov Prednostne usmeritve Cestna infrastruktura v okviru 3. razvojne prioritete Prometna infrastruktura - ESRR.


Nabor prioritetnih projektov izhaja iz splošnega slabega stanja obstoječega omrežja državnih cest, ki vse bolj postaja omejitveni dejavnik skladnega regionalnega razvoja območij Slovenije, ki ne ležijo na avtocestnem križu. Območja zaradi slabe dostopnosti in s tem višjih transportnih stroškov postajajo lokacijsko nekonkurenčna, četudi imajo druge, za razvoj potrebne dejavnike. Z obnovo in dograditvijo državnih cest bodo odpravljena nekatera ozka grla ter povečana pretočnost in varnost prometa. Odprava ozkih grl bo imela direktne ekonomske učinke pri uporabnikih (znižanje stroškov transporta), posredno pa bo omogočila izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva (dostopnost povečuje tržni potencial za proizvodnjo in turizem), ter bo imela ugoden vpliv na regionalni razvoj.

 

Skladno s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije je, v povezavi z ekološko naravnano turistično ponudbo, planiran tudi razvoj omrežja kolesarskih poti. Kolo kot prevozno sredstvo se v pretežni meri uporablja za kratke poti na lokalni ravni, kakor tudi za daljša rekreativna in turistična potovanja. Z dograditvijo in posodobitvijo mreže glavnih kolesarskih poti bi v Sloveniji zagotovili kvalitetne pogoje za prečenje Slovenije s kolesom, kar je namen nekaterih novejših predlogov snovanja evropskega kolesarskega omrežja.

 

V splošnem bodo vsi predlagani projekti v okviru 3. razvojne prioritete, ki bo sofinancirana iz ESRR, največ doprinesli k večji mobilnost prebivalstva z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, povezavo obrobnih območij z osrednjo Slovenijo in boljšo oskrbo gospodarstva.

 

V okviru Prednostne usmeritve cestna infrastruktura-ESRR je predvidena gradnja novih cestnih odsekov in kolesarskih poti, izgradnja izvennivojskih križanj, rekonstrukcije cest, gradnja obvoznic in križišč, preplastitve cest in druge ureditve obstoječih cest in kolesarskih poti.

 

 

Seznam prioritetnih projektov PU Cestna infrastruktura – ESRR:

 

Cestna povezava 3. razvojne osi

Posodobitev cestne povezave Jeprca - Zminec – Želin

Posodobitev cestne povezave Želin - Peršeti - Kobarid – Robič

Posodobitev cestne povezave Ljubljana - Škofljica – Kočevje

Izgradnja izvennivojskih križanj glavnih in regionalnih cest z železniškimi progami

Gradnja cestne navezave turističnega območja Bled - Južna obvoznica Bled

Izgradnja kolesarskih povezav

 

 

V okviru procesa sprememb OP ROPI, ki se izvaja v tem obdobju, so na seznam prioritetnih projektov uvrščeni sledeči projekti:
Posodobitev cestne povezave Logatec-Želin-Robič (1-3)
1. Posodobitev Bača - Dolenja Trebuša
2. Rekonstrukcija Tolmin-Most na Soči (Galerija pod ključem)
3. Rekonstrukcija Dolenja Trebuša-Želin
Posodobitev cestne povezave Jeprca-Zminec-Želin (4-5)
4. Obvoznica Škofja Loka
5. Obvoznica Gorenja vas
Posodobitev cestne povezave Ljubljana-Škofljica-Kočevje
Pijava gorica - Turjak (3. pas)
Izgradnja izvennivojskih križanj 3 glavnih in regionalnih cest z železniškimi progami
Izgradnja kolesarskih povezav
Obvoznica Murska Sobota - vzhod
G1-1 / 0242  Obvoznica Radlje
R3-709 / 8614  Pod Malečnikom
Obvoznica Šmartno pri Litiji
Obvoznica Črnomelj – 2. etapa
Rekonstrukcija ceste RT-912/7302  Zali Log - Davča

 

Napredek na projektih, ki so v izvajanju, je predstavljen v okviru spletne strani www.cesteinpromet.si, kjer so objavljena periodična poročila z gradbišč in razpoložljivi fotografski in video posnetki.

 

 

 

 Povezava na spletne strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (podatki do 1.2.2012)

 

Povezava na spletne strani Ministrstva za  gospodarski razvoj in tehnologijo (objava podatkov po 1.2.2012)

 

Povezava na forum Evropski skladi

 

Povezava na spletne strani z informacijami o evroskih skladih