DELOVNA PODROČJA

Direkcija RS za ceste upravlja s cestami, jih vzdržuje in varuje. Varstvo cest se izvaja  tako, da se nadzira osne obremenitve ter obremenitve skupnih mas in dimenzij vozil. Sestavni del upravljanja je izdajanje dovoljenj in soglasij za posege v državne ceste in varovalni pas teh cest.

 

Eno od glavnih področij dela Direkcije Republike Slovenije za ceste je prav investiranje v omrežje, s katerim upravlja. Del sredstev za to področje je zagotovljen iz proračuna RS, del pa se zagotavlja iz skladov EU.

 

Drug zelo pomemben sklop dela je vzdrževanje cest, kamor sodi tudi zimsko vzdrževanje oziroma zimska služba. 

 

Tretje glavno področje dela je skrb za prometno tehnično ureditev cest. Sem ob ureditvi prometne signalizacije sodijo tudi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti. Zaradi pomena, ki ga imajo kolesarske poti z vidika prometne varnosti najšibkejših udeležencev, so v okvir tega področja uvrščene tudi vse aktivnosti za izgradnjo kolesarskega omrežja.

 

Direkcija RS za ceste tudi zbira podatke o javnih cestah in hrani podatke o prečnih in vzdolžnih elementih cest in objektov, prometni signalizaciji in opremi cest, stanju cest ter objektov.

 

Direkcija RS za ceste v letu 2010